Whistleblowing

Základní informace

Kdo může oznamovat?
Kdokoliv (oznámení může být učiněno i anonymně).

 

Co můžete oznámit?
Podezření na porušení nebo podezření na hrozící porušení právních předpisů. Například obchodního zákoníku, zákoníku práce, občanského zákoníku, pravidla hospodářské soutěže a podobně.

 

Jak to můžete oznámit?
Vše můžete oznámit prostřednictvím komunikačního kanálu zajišťujícím důvěrnost poskytovaných informací, ochranu oznamovatele, nahlašované osoby a s tím spojených osobních údajů.

 

K čemu je třeba využít jiný komunikační kanál?
V případě, že se chcete na cokoliv zeptat v rámci našeho provozu, našich poboček Bageterií Boulevard, případných reklamací a podobně kontaktujte nás prostřednictvím zákaznické linky. Oznamování porušení v rámci whistleblowingu je stále více uznávaným nástrojem pro prevenci a odhalování protiprávního jednání, korupčního jednání a podvodům. Jeho smyslem je v první řadě včasná prevence.

 

Kdo může využít oznamování porušení (oznamovatel)
Společnost Crocodille ČR, spol. s r.o. zavedla systém pro vyřizování oznámení porušení uvedených výše. Tento systém může využít jakákoli fyzická nebo právnická osoba v rámci oznamovacího whistleblowingu.
Aniž by tímto bylo dotčeno právo kohokoli využít oznamování porušení v působnosti Crocodille ČR, spol. s r.o. budou pracovníci společnosti přednostně využívat interní mechanismus pro tato porušení.

 

Co musí oznámení obsahovat:

- Identifikaci instituce, osoby které se týká
- Co nejpodrobnější popis porušení nebo jeho hrozby
- Jako nepovinné jsou údaje o oznamovateli pro případnou komunikaci

 

Ochrana osob a osobních údajů

Crocodille ČR, spol. s r.o. postupuje v otázce ochrany osobních údajů, oznamovatele a nahlašované osoby podle platných právních předpisů. V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo na zachování důvěrnosti ve smyslu pravidel dohledového whistlweblowingu.

 

Jak bude s oznámením naloženo.
V závislosti na obsahu oznámení společnost Crocodille ČR, spol. s r.o. v rámci dohledu přijme příslušné kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení bude informovat oznamovatele, pokud to bude možné. Odpověď bude poskytnuta ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení daného oznámení,

 

Komunikační kanály:

Písemně na adresu:

Whistleblowing
Crocodille ČR, spol. s r.o.
Poděbradská 88/55
198 00  Praha 9

 

Elektronicky:

whistleblowing@crocodille.com

 

Nebo osobně:
Na recepci společnosti Crocodille ČR, spol. s r.o. – Poděbradská 88/55, Praha 9.